Terma dan Syarat

Kuki

Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses Generation Prime, anda bersetuju untuk menggunakan kuki selaras dengan Dasar Privasi Generation Prime Medtech PTE ltd.

Kebanyakan laman web interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan maklumat pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu untuk memudahkan orang yang melawat laman web kami. Beberapa rakan kongsi gabungan/pengiklanan kami juga mungkin menggunakan kuki.

Lesen

Kecuali dinyatakan sebaliknya, Generation Prime Medtech PTE ltd dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan pada Generation Prime. Semua hak harta intelek terpelihara. Anda boleh mengakses ini daripada Generation Prime untuk kegunaan peribadi anda sendiri tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

 • Terbitkan semula bahan dari Generation Prime
 • Jual, sewa atau sub-lesen bahan dari Generation Prime
 • Menghasilkan semula, menduplikasi atau salin bahan dari Generation Prime
 • Mengedarkan semula kandungan dari Generation Prime

Perjanjian ini akan bermula pada tarikh ini. Terma dan Syarat kami telah dibuat dengan bantuan Penjana Terma dan Syarat Percuma

Sebahagian daripada laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar pendapat dan maklumat di kawasan tertentu di laman web. Generation Prime Medtech PTE ltd tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau menyemak Komen sebelum kehadiran mereka di laman web. Komen tidak mencerminkan pandangan dan pendapat Generation Prime Medtech PTE ltd, ejen dan/atau sekutunya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, Generation Prime Medtech PTE ltd tidak akan bertanggungjawab atas Komen atau untuk sebarang liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan/atau dialami akibat penggunaan dan/atau penyiaran dan/atau penampilan Komen di laman web ini.

Generation Prime Medtech PTE ltd berhak untuk memantau semua Komen dan membuang sebarang Komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan mewakili bahawa:

 • Anda berhak untuk menyiarkan Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
 • Komen tidak menyerang mana-mana hak harta intelek, termasuk tanpa had hak cipta, paten atau tanda dagangan mana-mana pihak ketiga;
 • Komen tidak mengandungi apa-apa bahan fitnah, fitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi.
 • Komen tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau adat atau membentangkan aktiviti komersil atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.

Anda dengan ini memberikan Generation Prime Medtech PTE ltd lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengedit dan memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakan, menghasilkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam mana-mana bentuk, format atau media.

Hiperpautan ke Kandungan kami

Organisasi berikut boleh menghubungkan ke Laman Web kami tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu:

 • Agensi kerajaan;
 • Enjin carian;
 • Organisasi berita;
 • Pengedar direktori dalam talian boleh memautkan ke Laman Web kami dengan cara yang sama seperti yang mereka hiperpautan ke Laman Web perniagaan lain yang disenaraikan;
 • Perniagaan Berakreditasi di seluruh sistem kecuali meminta organisasi bukan keuntungan, pusat membeli-belah amal, dan kumpulan pengumpulan dana amal yang mungkin tidak boleh hiperpautan ke Laman Web kami.

Organisasi-organisasi ini boleh memautkan ke laman utama kami, kepada penerbitan atau maklumat Laman Web lain selagi pautan: (a) tidak menipu dengan cara apa pun; (b) tidak menyiratkan secara palsu penajaan, sokongan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk dan/atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dengan konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Kami mungkin mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain dari jenis organisasi berikut:

 • sumber maklumat pengguna dan/atau perniagaan yang dikenali umum;
 • laman komuniti dot.com;
 • persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;
 • pengedar direktori dalam talian;
 • portal internet;
 • perakaunan, undang-undang dan firma perundingan; dan
 • institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan meluluskan permintaan pautan dari organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan tidak akan membuat kami kelihatan tidak baik kepada diri kita sendiri atau perniagaan kami yang diiktiraf; (b) organisasi tidak mempunyai sebarang rekod negatif dengan kami; (c) faedah kepada kami dari keterlihatan hiperpautan mengimbangi ketiadaan Generation Prime Medtech PTE ltd; dan (d) pautan adalah dalam konteks maklumat sumber umum.

Organisasi-organisasi ini boleh memautkan ke laman utama kami selagi pautan: (a) tidak menipu dengan cara apa pun; (b) tidak menyiratkan penajaan, sokongan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dengan konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Jika anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk menghubungkan ke laman web kami, anda mesti memaklumkan kepada kami dengan menghantar e-mel kepada Generation Prime Medtech PTE ltd. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL laman web anda, senarai mana-mana URL dari mana anda ingin pautan ke Laman Web kami, dan senarai URL di laman web kami yang anda ingin pautan. Tunggu 2-3 minggu untuk jawapan.

Organisasi yang diluluskan boleh hiperpautan ke Laman Web kami seperti berikut:

 • Dengan menggunakan nama korporat kami; atau
 • Dengan menggunakan pencari sumber seragam yang dihubungkan dengan; atau
 • Dengan menggunakan sebarang keterangan lain mengenai Laman Web kami yang dipautkan dengannya masuk akal dalam konteks dan format kandungan di laman pihak yang menghubungkan.

Tiada penggunaan logo Generation Prime Medtech PTE ltd atau karya seni lain akan dibenarkan untuk menghubungkan tanpa perjanjian lesen tanda dagangan.

iFrames

Tanpa kelulusan terlebih dahulu dan kebenaran bertulis, anda tidak boleh membuat bingkai di sekitar Laman Web kami yang mengubah dalam apa jua cara persembahan visual atau penampilan Laman Web kami.

Liabiliti Kandungan

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang muncul di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami daripada semua tuntutan yang meningkat di Laman Web anda. Tiada pautan boleh muncul di mana-mana Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain terhadap, mana-mana hak pihak ketiga.

Privasi Anda

Sila baca Dasar Privasi

Tempahan Hak

Kami berhak untuk meminta anda membuang semua pautan atau pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda meluluskan untuk segera membuang semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk mengkaji terma dan syarat ini dan polisi menghubungkan pada bila-bila masa. Dengan terus menghubungkan ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mengikuti terma dan syarat pautan ini.

Pembuangan pautan dari laman web kami

Jika anda menemui sebarang pautan di Laman Web kami yang menyinggung perasaan atas apa-apa sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kepada kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk membuang pautan tetapi kami tidak diwajibkan atau untuk memberi respons kepada anda secara langsung.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; kami juga tidak berjanji untuk memastikan bahawa laman web tetap tersedia atau bahan di laman web sentiasa dikemas kini.

Penafian

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami mengecualikan semua perwakilan, jaminan dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

 • mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda atas kematian atau kecederaan diri;
 • mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda atas penipuan atau salah gambaran penipuan;
 • mengehadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dengan cara apa pun yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan; atau
 • mengecualikan mana-mana liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Batasan dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan (b) mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafian, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam kerosakan dan untuk melanggar tugas berkanun.

Selagi laman web dan maklumat dan perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan dari apa jua bentuk.