Dasar Privasi

1. Pengenalan

Di Generationprime Medtech Pte Ltd (“Generationprime Medtech”) kami menghormati privasi dan kerahsiaan data peribadi Pelanggan kami, Rakan Sekutu dan orang lain yang kami berinteraksi semasa menyediakan perkhidmatan kami. Kami komited untuk melaksanakan dasar, amalan dan proses untuk melindungi pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi yang anda berikan kepada kami, dengan mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi Singapura (PDPA) 2012.

Kami telah membangunkan Notis Privasi Data ini untuk membantu anda memahami cara kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, memproses, melindungi dan menyimpan data peribadi anda yang ada dalam milik kami.

2. Bagaimana Kami Mengumpul Data Peribadi Anda

Data peribadi merujuk kepada sebarang maklumat yang dapat mengenal pasti individu secara unik (a) sendiri, atau (b) apabila digabungkan dengan maklumat lain. Di bawah PDPA, maklumat hubungan perniagaan (contohnya nama penuh, alamat perniagaan, nombor telefon perniagaan) tidak dianggap sebagai data peribadi selagi ia digunakan secara ketat untuk transaksi perniagaan ke perniagaan (B2B).

Kami mengumpul data peribadi anda apabila anda:

 • Masukkan perjanjian atau kontrak dengan kami untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan perundingan dan nasihat kami
 • Daftar dan mendaftar dalam mana-mana kursus latihan dan program pensijilan yang kami jalankan (termasuk pemprosesan permohonan anda di bawah mana-mana program pembiayaan kerajaan yang kami berada)
 • Balas kepada e-mel langsung elektronik kami (EDM) yang dihantar oleh kami sebagai sebahagian daripada kempen pemasaran atau promosi kami melalui penyedia perkhidmatan EDM pihak ketiga yang diberi kuasa
 • Dirujuk kepada kami untuk perkhidmatan kami oleh salah seorang pelanggan kami
 • Tanya tentang pelbagai kursus dan perkhidmatan latihan kami
 • Lawati laman web kami dan tinggalkan maklumat hubungan anda melalui borang hubungan kami
 • Berkomunikasi dengan kami melalui e-mel atau surat-menyurat bertulis

3. Jenis Data Peribadi yang Kami Kumpulkan Mengenai Anda

Jenis data peribadi yang kami kumpulkan tentang anda termasuk:

 • Maklumat hubungan anda (Nama, Alamat E-mel)
 • Maklumat peribadi anda (Nama, Jantina, Tarikh Lahir, Kewarganegaraan)
 • NRIC/pasport anda empat aksara terakhir untuk kursus yang menghadiri pengambilan dan pengesahan

4. Bagaimana Kami Menggunakan Data Peribadi Anda

Kami menggunakan data peribadi yang anda berikan kepada kami untuk satu atau lebih daripada tujuan berikut:

 • Mendaftarkan anda ke program latihan kami
 • Analisis lawatan anda ke laman web kami
 • Menyediakan perkhidmatan perundingan dan nasihat kami
 • Mengendalikan kursus latihan dan program yang telah anda daftar
 • Memproses pembayaran akaun/penghutang
 • Memproses pengebilan, pembayaran dan aktiviti lain yang berkaitan dengan kredit
 • Menjalankan aktiviti pemasaran langsung dan penjanaan utama melalui menganalisis dan mengesan cadangan jualan, iklan dan EDM kami pada acara, persidangan, seminar dan bengkel kami
 • Menjalankan pemasaran bersama dengan syarikat dan penyedia perkhidmatan lain
 • Berkomunikasi dengan pelanggan, ahli dan pelawat laman web
 • Menjawab pertanyaan dan maklum balas anda untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kami
 • Menganalisis penggunaan produk, perkhidmatan atau laman web kami
 • Menjalankan kewajipan kami yang timbul daripada sebarang kontrak yang dibuat antara anda dan kami
 • Mematuhi atau memenuhi kewajipan undang-undang dan keperluan peraturan

5. Kepada Siapa Kami Mendedahkan Data Peribadi Anda

Kami mendedahkan beberapa data peribadi yang anda berikan kepada kami kepada entiti atau organisasi berikut di luar Generationprime Medtech untuk memenuhi perkhidmatan kami kepada anda:

 • Pengawal selia pendidikan luar (mis. Skillsfuture Singapura)
 • Penyedia perkhidmatan profesional luaran (Penjaga buku)
 • Vendor Perkhidmatan EDM/E-mel (mis. Mailchimp)
 • Penyedia Perkhidmatan Awan

Jika dikehendaki untuk berbuat demikian oleh undang-undang, kami mungkin mendedahkan data peribadi tentang anda kepada pihak berkuasa yang berkaitan atau kepada agensi penguatkuasaan undang-undang.

6. Bagaimana Kami Menguruskan Pengumpulan, Penggunaan dan Pendedahan Data Peribadi Anda

6.1 Mendapatkan Persetujuan

Sebelum kami mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda, kami akan memberitahu anda tentang tujuan mengapa kami melakukannya. Kami akan mendapatkan pengesahan bertulis daripada anda atas persetujuan anda yang dinyatakan. Kami tidak akan mengumpul lebih banyak data peribadi daripada yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan. Kami akan meminta persetujuan baru daripada anda jika tujuan asal untuk pengumpulan, penggunaan atau pendedahan data peribadi anda telah berubah.

Dalam keadaan tertentu, kami mungkin mengambil persetujuan yang dianggap daripada anda apabila anda secara sukarela memberikan data peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan, contohnya apabila anda memohon pekerjaan dengan kami dengan menghantar Resume/CV anda yang mengandungi maklumat peribadi.

Kami mungkin bergantung kepada pengecualian terhadap keperluan persetujuan di bawah PDPA untuk pengumpulan, penggunaan atau pendedahan data peribadi anda dalam keadaan berikut (hanya yang berkaitan dengan Winovr disertakan):

 • Data peribadi tersedia secara umum
 • Data peribadi didedahkan oleh agensi awam atau didedahkan kepada agensi awam
 • Data peribadi diperlukan untuk sebarang penyiasatan atau prosiding
 • Data peribadi diperlukan untuk tujuan penilaian (contohnya menentukan kesesuaian pemohon pekerjaan untuk pekerjaan yang dimohon)
 • Data peribadi diperlukan untuk tujuan mengurus atau menamatkan hubungan pekerjaan
 • Data peribadi diperlukan untuk transaksi aset perniagaan
6.2 Penarikan Persetujuan

Jika anda ingin menarik balik persetujuan, anda harus memberi kami notis awal yang munasabah. Kami akan menasihati anda tentang kemungkinan akibat penarikan persetujuan anda, contohnya tanpa maklumat hubungan peribadi anda, kami mungkin tidak dapat memberitahu anda tentang perkhidmatan masa depan yang ditawarkan oleh kami.

Permintaan anda untuk menarik balik persetujuan boleh mengambil bentuk e-mel atau surat kepada kami, atau melalui ciri “Hentikan Langganan” dalam perkhidmatan dalam talian.

6.3 Penggunaan Kuki

Kami menggunakan “cookies” untuk mengumpul maklumat mengenai aktiviti dalam talian anda di laman web kami. Kuki ialah fail teks kecil yang dibuat oleh laman web yang disimpan dalam komputer anda untuk menyediakan cara untuk laman web mengenali anda dan menjejaki pilihan anda. Kuki menjadikannya mudah untuk anda supaya anda tidak perlu menaip semula maklumat yang sama sekali lagi apabila anda melayari semula laman web atau mengisi borang elektronik.

Kebanyakan kuki yang kami gunakan adalah “kuki sesi”, yang akan dipadamkan secara automatik daripada cakera keras komputer anda pada akhir sesi.

Anda boleh memilih untuk tidak menerima kuki dengan mematikan ciri ini dalam penyemak imbas web anda. Perhatikan bahawa dengan berbuat demikian, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa ciri dan fungsi dalam aplikasi web kami.

6.4 Persetujuan pihak ketiga

Kami tidak mendapat persetujuan bagi pihak individu lain. Kami hanya mendapat persetujuan daripada individu yang akan berurusan secara langsung dengan kami.

7. Bagaimana Kami Memastikan Ketepatan Data Peribadi Anda

Kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa data peribadi yang kami kumpulkan tentang anda adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan sentiasa dikemas kini.

Dari semasa ke semasa, kami mungkin melakukan latihan pengesahan data untuk anda mengemas kini kepada kami mengenai sebarang perubahan pada data peribadi yang kami simpan tentang anda. Jika kami berada dalam hubungan berterusan dengan anda, adalah penting untuk anda mengemas kini kami tentang sebarang perubahan pada data peribadi anda (seperti perubahan dalam alamat mel anda).

8. Bagaimana Kami Melindungi Data Peribadi Anda

Kami telah melaksanakan keselamatan maklumat dan langkah-langkah teknikal yang sesuai untuk melindungi data peribadi yang kami simpan tentang anda daripada kehilangan; penyalahgunaan; pemusnahan; pengubahsuaian tidak dibenarkan, akses, pendedahan; atau risiko yang serupa.

Kami juga telah melaksanakan langkah-langkah organisasi yang munasabah dan sesuai untuk mengekalkan kerahsiaan dan integriti data peribadi anda, dan hanya akan berkongsi data anda dengan orang yang diberi kuasa atas dasar 'perlu diketahu'.

Apabila kami melibatkan pemproses data pihak ketiga untuk memproses data peribadi bagi pihak kami, kami akan memastikan bahawa mereka memberikan jaminan yang mencukupi kepada kami untuk melaksanakan langkah-langkah keselamatan organisasi dan teknikal yang diperlukan, dan telah mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk mematuhi langkah-langkah ini.

9. Bagaimana Kami Menyimpan Data Peribadi Anda

Kami mempunyai dasar pengekalan dokumen yang menjejaki jadual penyimpanan data peribadi yang anda berikan kepada kami, dalam bentuk kertas atau elektronik. Kami tidak akan menyimpan sebarang data peribadi anda apabila ia tidak lagi diperlukan untuk sebarang tujuan perniagaan atau undang-undang.

Kami akan membuang atau memusnahkan dokumen tersebut yang mengandungi data peribadi anda dengan cara yang betul dan selamat apabila had pengekalan dicapai.

10. Bagaimana Anda Boleh Mengakses dan Membuat Pembetulan kepada Data Peribadi Anda

Anda boleh menulis surat kepada kami untuk mengetahui bagaimana kami telah menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda sejak satu tahun yang lalu. Sebelum kami memenuhi permintaan anda, kami mungkin perlu mengesahkan identiti anda dengan menyemak NRIC atau dokumen pengenalan undang-undang yang lain. Kami akan menjawab permintaan anda secepat mungkin, atau dalam masa 30 hari dari tarikh kami menerima permintaan anda. Sekiranya kami tidak dapat melakukannya dalam masa 30 hari, kami akan memberitahu anda dan memberi anda anggaran berapa lama lagi yang kami perlukan. Kami juga mungkin mengenakan bayaran yang munasabah untuk kos yang terlibat dalam memproses permintaan akses anda.

Jika anda mendapati bahawa data peribadi yang kami simpan tentang anda adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini, anda boleh meminta kami untuk membetulkan data tersebut. Jika kami berpuas hati atas alasan yang munasabah bahawa pembetulan perlu dibuat, kami akan membetulkan data secepat mungkin, atau dalam masa 30 hari dari tarikh kami menerima permintaan anda.

11. Pemindahan Data Peribadi

Sekiranya terdapat keperluan untuk memindahkan data peribadi anda ke negara lain di luar Singapura, kami akan memastikan bahawa standard perlindungan data di negara penerima adalah setanding dengan PDPA Singapura. Jika ini tidak berlaku, kami akan membuat perjanjian kontrak dengan pihak penerima untuk memberikan tahap perlindungan data yang serupa seperti di Singapura.

12. Pemberitahuan Pelanggaran Data Mandatori

Sekiranya tidak mungkin kami mengalami pelanggaran data yang berkaitan dengan akses tanpa kebenaran atau pendedahan data peribadi yang disimpan atau diproses oleh kami, kami akan memenuhi garis masa dan keperluan pemberitahuan pelanggaran PDPA untuk melaksanakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terhad kepada memaklumkan pihak berkuasa yang berkaitan dan individu yang terjejas, berdasarkan definisi Kerosakan Besar atau Skala Penting seperti yang ditetapkan oleh PDPA.

13. Menghubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau maklum balas mengenai Notis ini, atau sebarang aduan yang anda ada berkaitan dengan cara kami menguruskan data peribadi anda, anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data (DPO) kami di: dpo@generationprime.com

Sebarang pertanyaan atau aduan hendaklah termasuk, sekurang-kurangnya, butiran berikut:

 • Nama penuh dan maklumat hubungan anda
 • Penerangan ringkas mengenai pertanyaan atau aduan anda

Kami memperlakukan pertanyaan dan maklum balas tersebut dengan serius dan akan menangani mereka secara rahsia dan dalam masa yang munasabah.

14. Perubahan kepada Notis Privasi Data ini

Kami mungkin mengemas kini Notis Privasi Data ini dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Notis terkini di laman web kami. Sila lawati laman web kami secara berkala untuk melihat sebarang perubahan.

Perubahan kepada Notis ini berkuatkuasa apabila ia disiarkan di laman web kami.